Làm cách nào để cài đặt lại mật khẩu


 
 
1. At https://web.sony-asia.com/vn/sign-in/, Chọn ‘Mật khẩu
Click on Password

 

2. Nhập địa chỉ Email và chọn "Gửi mã xác minh"
Send verification code

 

3. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến hoặc thư rác của bạn để lấy mã xác minh
Get verification code

 

4. Nhập Mã xác minh vào ô và chọn "Xác minh mã" trong 5 phút
Enter verification code

 

5. Sau khi xác minh thành công, chọn "Tiếp tục’"
Click to proceed after verification has been completed

 

6. Nhập mật khẩu mới và chọn "Tiếp tục"
Enter new password to continue

 

7. Hãy đăng nhập Email của bạn bằng Mật khẩu mới
Sign in with your email address and new password